• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Marija Varajić

Psiholog

Marija Varajić

Biografija

Stepen bachelor – Psiholog
Filozofski fakultet Nikšić-Univerzitet Crne Gore

Stepen specijaliste – Psiholog
Filozofski Fakultet Nikšić-Univerzitet Crne Gore
Broj kredita 240, prosjek 8,17.

Položen stručni ispit iz oblasti socijalne i dječije zaštite
Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova iz oblasti socijalne i
dječije zaštite.
Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu

Savjetnik sistemske porodične psihoterapije, Asocijacija sistemskih terapeuta-Beograd, Evropski akreditovan institut za za edukaciju is psihoterapije

Sistemski porodični psihoterapeut u edukaciji. Završavanjem kompletnog četvorogodišnjeg programa stekla je zvanje porodičnog psihoterapeuta i dobila sertifikat koji obezbedjuje neposrednu prohodnost za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju i nacionalnog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Savez društava psihoterapeuta Srbije.

Student Master Akademskih studija psihologije- Filozofski fakultet
Nikšić- Univerzitet Crne Gore

Master rad-Uticaj onlajn nastave na produktivnost studenata tokom
pandemije kovid-2019

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu, kao što su :

  • Edukativno- praktično upoznavanje sa institucijama socijalne i dječije zaštite ( NVO „Susreti "- Nikšić );
  • Škola vještina života- učešće u izradi projekta namjenjen djeci sa smetnjama u razvoju ( NVO ,,Susreti“-Nikšić);
  • Jačanje vještina stručnih radnika uz upotrebu tehnike motivacijskog intervjua u radu sa korisnicima usluga socijalne i dječije zaštite ( NVO „Juventas“);
  • Rano otkrivanje, prepoznavanje prvih simptoma demencije, prevencija i edukacija za pravilan tretman i njegu starijih lica i oboljelih od demencije,Alzheimerove bolesti prema akreditovanom programu (NVO „Futura“);
  • Kockanje mladih-online rizici i bihevioralne okolnosti ( Obuku održao Profesor dr.sci Neven Ricijaš, profesor
  • Edukacijsko rehabilitacijksog fakulteta u Zagrebu i voditelj centra za cjeloživotno učenje,pokrovitelj vebinara je UNICEF-Crna Gora.
  • Samopovređivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i savjetodavni rad.“ ( Obuku održao Profesor dr.sci Neven Ricijaš, profesor Edukacijsko rehabilitacijksog fakulteta u Zagrebu i voditelj centra za cjeloživotno učenje, obuka organizovana od strane Zavoda za socijalnu i dječiju zštitu);
  • Okrugli sto-Pravosuđe po mjeri djeteta ( Zavod za socijalnu i dječiju zštitu)

Članstvo

Članica udruženja psihologa Crne Gore.
Pohađala veliki broj edukacija i seminara, koje su organizovale lokalne i regionalne organizacije.

Godina u medicini

Godine specijalizacije psihologije