• Danila Bojovića bb, Nikšić
 • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Porodična medicina predstavlja oblast medicine koja pruža zdravstvenu zaštitu kompletnoj porodici, od 7. godine života do najstarije životne dobi. Stoga, može se reći da ona čini osnov zdravstvene zaštite stanovništva, budući da može uspješno riješiti i do 80% zdravstvenih problema šire populacije.

Porodična medicina je jedinstvena iz razloga što se bavi sprovođenjem svih mjera zdravstvene zaštite: 

 • unapređenjem i očuvanjem zdravlja – promocija zdravlja
 • suzbijanjem i spriječavanjem oboljenja – prevencija bolesti (šećerna bolest, arterijska hipertenzija, poremećaj metabolizma masti, kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, itd.)
 • ranim otkrivanjem i liječenjem bolesti (kako akutnih, tako i hroničnih). 
 • praćenjem pacijenata sa hroničnim oboljenjima i sprječavanje progresije bolesti.
 • rehabilitacijom.

Praćenje pacijenata sa hroničnim bolestima 

 • Kontrola pacijenata sa DM tip I i II podrazumijeva praćenje profila glikemije jedan put mjesečno ili sedmično, HbA1c na 3 ili 6 mjeseci, profil lipida na 3, 6, 12 mjeseci u zavisnosti od njihovih vrijednosti. KKS i biohemija na 12 mjeseci. Pregled fundusa od strane oftalmologa jednom godišnje, eGFR (jačina glomerularne filtracije) jedan put godišnje. Savjetovanje o higijensko – dijetetskom režimu, kontrola TA na mjesečnom nivou. Kontrole kod specijalista se planiraju u zavisnosti od aktuelnog stanja. To su pregledi od strane neurologa, kardiologa, nefrologa, vaskularnog hirurga. 
 • Kontrola pacijenata sa HTA  se vrši na mjesečnom nivou prilikom propisivanja redovne terapije i sastoji se od mjerenja TA, auskultacije srca, savjetovanja o higijensko-dijetetskom režimu. Kontrola EKG-a na 6 mjeseci. Pregled fundusa jedan put godišnje. Laboratorijski nalazi (kks, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, ac.uricum, K, eGFR, urin) jednom godišnje.
 • Kontrola pacijenata sa srčanom insuficijencijom se vrši na mjesečnom nivou i obuhvata kontrolu TA, auskultaciju srca i pluća, pregled ekstremiteta, EKG-a. Lab.nalazi se rade na 6 mjeseci, dok RTG srca i pluća i UZ abdomena obično jednom godišnje. Ultrazvuk srca se radi po preporuci kardiologa. Kardiološke kontrole obično na 4-6 mjeseci. Svim pacijentima oboljelim od srčane insuficijencije savjetuje se vakcinacija protiv gripa. 
 • Kontrola pacijenata sa HOBP. Praćenje opšteg zdravstvenog stanja i egzacerbacije bolesti. Spirometija na godinu dana. Vakcinacija protiv gripa.
 • Kontrola pacijenata sa oboljenjem štitaste žlijezde. Kod pacijenata kod kojih nivo TSH i FT4 oscilira praćenje je na 3 mjeseca, a kod stabilizacije na 6 mjeseci. UZ kontrole štitaste žlijezde na 6 mjeseci do jednu godinu u zavisnosti od stanja pacijenta. U slučaju potrebe, pacijenti se šalju na konsultativne preglede endokrinologa, endokrinog hirurga ili specijalisti nuklearne medicine radi dalje evaluacije pacijenta.

Osim u ordinaciji ljekar porodične medicine pružanje zdravstvene zaštite sprovodi i u kućnim uslovima. Kućne posjete se organizuju za pacijente koji su akutno bolesni, a zbog najraznovrsnijih razloga ne mogu sami doći ljekaru. Posebnu vrijednost kućne posjete imaju za starije, onemoćale i slabo pokretne bolesnike  zbog zbrinjavanja nekog akutnog stanja ili progresije hroničnih oboljenja.

Porodična medicina se nosi sa svim zdravstvenim problemima pacijenta i ne limitira se na samu bolest (pacijent često dolazi na pregled zbog više problema).

U cilju efektivnog korišćenja resursa zdravstvenog sistema pacijenti se prema indikacijama, prikladno i pravovremeno upućuju drugim specijalistima ili konsultantima sa jasno definisanim zahtjevima.

Porodična medicina ima personalizovani pristup usmjeren na pacijenta i na njegovo okruženje (porodicu i zajednicu u kojoj živi). Prisan odnos pacijenta i ljekara porodične medicine nije limitiran vrstom pacijentovog problema već uključuje i način na koji on gleda na svoju bolest i način na koji se on nosi sa svojom bolešću.