• Danila Bojovića bb, Nikšić
  • Ponedeljak - Nedelja 08.00 - 20.00

Dr Zoran Mrkić

Specijalista urologije

Dr Zoran Mrkić

Biografija

Rođen je 21.05.1973. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu upisao je 1992. godine, diplomirao 1998. 

Nakon završenog fakulteta upisuje postdiplomske studije na smjeru Hirurška anatomija, koje su završene polaganjem usmenog magistarskog ispita u junu 2000. godine. 

Od 1. februara 1999. godine radi kao asistent na predmetu Anatomija do 2002. godine, kada prelazi u Nikšić i otpočinje specijalizaciju iz urologije. Specijalistički ispit iz urologije položio je u junu 2007. godine. 

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2016. godine odbranio je magistarsku tezu iz oblasti urologije i stekao zvanje magistra medicinskih nauka. 

Od 2018. godine radi u SB “Codra” u jednom od najuspješnijih uroloških timova u regionu. 

Objavljeni koautor

Koautor je više radova iz oblasti neuroanatomije objavljenih u inostranim časopisima Folia Anatomica. Koautor je udžbenika Katedre anatomije “Praktični atlas CNS-a”.

Godine u medicini

Godina specijalista urologije